Result  
Correct:36+5 +180
New words:0+10 +0
Incorrect:0-2 0
Not Answered:0-1 0
 Saved Time (min.): 0+1 0
Total Score: +180
China   چینی
China is the world's most populous country.
چین پرجمعیت ترین کشور دنیا است.
Correct answers
cough   سرفه
I can hear my father's cough.
می‌توانم صدای سرفه پدرم را بشنوم.
nurse   پرستار
The door opened and a nurse came into the room.
در باز شد و یک پرستار به داخل اتاق آمد.
walking in the park   پیاده روی در پارک
Walking in the park is both fun and some kind of sport.
پیاده روی در پارک هم لذت بخش است و هم نوعی ورزش است.
fishing   ماهیگیری
He doesn't like fishing at all.
او ماهیگیری را اصلا دوست ندارد.
North-America   امریکای شمالی
There are bears in the mountains of North America.
در کوهستان های امریکای شمالی خرس وجود دارد.
watching movies   فیلم نگاه کردن
We are watching a movie at home tonight.
امشب قرار است در خانه یک فیلم نگاه کنیم.
playing computer games   بازی کردن بازی های کامپیوتری
Children love playing computer games.
بچه عا عاشق بازی های کامپیوتری هستند.
Iran   ایران
Today, most caviar comes from the Caspian Sea, and most of that comes from Iran.
امروزه بیشتر خاویار از دریای خزر به دست می آید و بیشتر این خاویار از ایران صید می شود.
running nose   آبریزش بینی
My son has running nose.
پسرم آبریزش بینی دارد.
sore throat   گلو درد
She has a sore throat and a fever.
او هم گلو درد دارد و هم تب.
patient   بیمار
Many patients in the hospital were more ill than she was.
بسیاری از بیماران بیمارستان، از او بیمارتر بودند.
stomachache   دل درد
I've been dealing with this stomachache since morning.
از صبح است که دارم با این دل درد دست و پنجه نرم می‌کنم.
headache   سردرد
I had a terrible headache, but even so I went to school.
سردرد بسیار شدیدی داشتم اما با این حال به مدرسه رفتم.
going to the movies   رفتن به سینما
My friends and I are going to the movies on Friday.
من و دوستانم جمعه به سینما می رویم.
magazine   مجله
He reads the magazine every morning.
او هرروز صبح مجله می خواند.
browsing the Internet   جستجو در اینترنت
They browse the internet in order to find an economic flight ticket to Tehran.
آنها در اینترنت جست و جو کردند تا بتوانند بلیط هواپیمایی اقتصادی برای رفتن به تهران پیدا کنند.
countries   کشورها
people of different countries have different culture.
افراد کشورهای مختلف ,فزهنگ های مختلفی دارند
Africa   افریقا
The biggest desert in the world is the Sahara, in Africa.
بزرگترین بیابان جهان، بیابان صحرا در قاره آفریقا است.
hospital   بیمارستان
She spent a week in the hospital last year.
او پارسال یک هفته را در بیمارستان گذراند.
Europe   اروپا
You can travel across Europe with your passport
شما می توانید با پاسپورتتان در کل اروپا سفر کنید.
backache   کمردرد
Gardening gives me a severe backache.
باغبانی کمر درد شدیدی برایم به بار می‌آورد.
have a temperature/fever   تب داشتن
Finally the child's fever began to decrease.
سرانجام تب کودک شروع به پایین آمدن کرد.
listening to the radio   گوش کردن به رادیو
Her grandmother listens to radio every morning.
مادر بزرگ او هرروز صبح رادیو گوش می کند.
sneeze   عطسه
When you sneeze, put your hand in front of your mouth.
وقتی عطسه می‌کنی، دستت را جلوی دهانت بگیر.
Australia   استرالیا
The kangaroo is the national animal of Australia.
کانگارو حیوان ملی استرالیا است.
Asia   آسیا
Many tropical fruits come from South America and Southeast Asia.
بسیاری از میوه های استوایی از نواحی جنوب امریکا و نواحی جنوب شرقی آسیا می آیند.
doctor   پزشک
The doctor prescribed some medication.
پزشک چند دارو تجویز کرد.
South-America   امریکای جنوبی
We're still trying to cut costs here and there on the proposed South American tour.
ما هنوز در تلاشیم تا از هرجا هزینه هایمان را به قصد تور آمریکای جنوبی کاهش دهیم.
skiing   اسکی کردن
We are going skiing this weekend.
آخر این هفته به اسکی می رویم.
mumps   اوریون
Children are vaccinated against mumps.
کودکان در مقابل اوریون واکسینه می‌شوند.
sports news   اخبار ورزشی
My cousin always listens to sports news at precisely 9 p.m.
پسر خاله ی من همیشه راس ساعت 9 شب به اخبار ورزشی گوش می کند.
working in the garden   کار کردن در باغ
He is working in the garden right now.
او الان دارد در باغ کار می کند.
drugstore   داروخانه
If you're going to the drugstore, could you get me something?
اگر داری به داروخانه می‌روی، می‌توانی چیزی برایم بگیری؟
toothache   دندان درد
I have a terrible toothache today.
امروز دندان درد شدیدی دارم.
measles   سرخک
The number of deaths from measles fell by 30 per cent.
تعداد تلفات ناشی از سرخک به اندازه‌ی 30 درصد کاهش یافت.
sore eyes   چشم درد
She can't see right because she has sore eyes.
او نمی‌تواند خوب ببیند چون که چشم درد دارد.
continents   قاره ها
The continents make up about 25% of the earth's crust.
قاره ها در مجموع 25 درصد از سطح زمین را تشکیل می دهند.