Result  
Correct:26+5 +130
New words:26+10 +260
Incorrect:1-2 -2
Not Answered:0-1 0
 Saved Time (min.): 0+1 0
Total Score: +388
Incorrect answers
collect   جمع‌آوری کردن
She started collecting antique coins last year.
از سال پیش، او شروع به جمع‌آوری سکه‌های عتیقه کرده است.
putting out the fire   خاموش کردن آتش
My father put out the rising fire in the forest.
پدرم آتش شعله ور جنگل را خاموش کرد.
hurting the animals   آسیب زدن به حیوانات
We must not hurt the animals at all.
ما به هیچ وجه نباید حیوانات را آزار دهیم.
cutting trees   بریدن درختان
He cut the trees with a ripsaw.
او با اره درختان را برید.
helping the injured animals   کمک به حیوانات زخمی
Animals are creatures of God, so we must help the injured ones.
حیوانات مخلوقات خداوند هستند، بنابراین باید به حیوانات زخمی کمک کنیم.
goat   بز
This type of goat lives in the mountain.
این نوع از بز در کوهستان زندگی می‌کند.
wolf   گرگ
Wolves often hunt in groups.
گرگ‌ها معمولا به صورت گروهی شکار می‌کنند.
panda   پاندا
A special type of panda can be found in China.
نوع خاصی از پاندا در چین یافت می‌شود.
elephant   فیل
In recent years, the elephant population in Africa has decreased.
در سال‌های اخیر، تعداد فیل‌های آفریقا کاهش یافته است.
whale   نهنگ
The communicative ability of the whale is highly developed.
توانایی برقراری ارتباط در نهنگ بسیار پیشرفته است.
cat   گربه
I have a cute white cat. 
من یک گربه‌ی سفید بانمک دارم.
duck   اردک
My grandfather raises ducks.
پدر بزرگ من اردک پرورش می‌دهد.
endangered   در معرض انقراض
Poachers often kill endangered animals.
شکارچیان معمولا حیوانات در معرض انقراض را شکار می‌کنند.
increase   افزودن
I am going to increase your salary.
می‌خواهم حقوق شما را افزایش دهم.
hear   شنیدن
My grandfather is getting old and can't hear very well.
پدر بزرگ من دارد پیر می‌شود و نمی‌تواند خوب بشنود.
protect   محافظت کردن
God protects us against the temptations of the devil.
خداوند از ما در برابر وسوسه‌های شیطان حفاظت می‌کند.
earth   زمین
We live on the earth.
ما در سیاره‌ی زمین زندگی می‌کنیم.
tiger   ببر
One of the tigers has escaped from the zoo.
یکی از ببرها از باغ وحش فرار کرده است.
forest   جنگل
The forest contains many different plants.
جنگل شامل انواع بسیار گوناگونی از گیاهان است.
destroy   ویران کردن
Tom's house was destroyed by a tornado.
خانه‌ی تام توسط یک طوفان ویران شد.
natural   طبیعی
Floods and earthquakes are natural disasters.
سیل و زلزه از جمله بلایای طبیعی هستند.
a few   مقدار کم
There are just a few slices of cake left from last night.
از دیشب فقط تعداد کمی برش از کیک باقی مانده است.
human   انسان
The human body is composed of about 60 percent water.
بدن انسان از 60 درصد آب تشکیل شده است.
Correct answers
heart   قلب
She has a weak heart.
او قلب ضعیفی دارد.
near   نزدیک
I'd like to sit near a window.
دوست دارم که نزدیک یک پنجره بنشینم.
leopard   پلنگ
We saw some leopards under the trees.
ما چند پلنگ زیر درختان دیدیم.
rocky   سنگی
It was difficult for him to go through the rocky path.
برایش سخت بود که از راه سنگی عبور کند.
planet   سیاره
They launched a rocket to the planet Mars.
آن‌ها یک موشک به سمت سیاره‌ی مریخ پرتاب کردند.
camel   شتر
Camels can travel across hot and dry deserts with little food and water.
شترها می‌توانند با مقدار کمی آب و غذا سرتاسر بیابان گرم و خشک را طی کنند.
moon   ماه
The crescent of the moon is apparent.
هلال ماه مشخص است.
body   بدن
He felt pain all over his body.
او همه جای بدنش احساس درد داشت.
clear   واضح
The water in the lake is so clear that you can see the bottom.
آب دریاچه آنچنان شفاف است که می‌شود ته دریاچه را دید.
observatory   رصدخانه
Observatory is a special building where scientists can watch the moon, weather, etc.
رصدخانه جای مخصوصی است که دانشمندان در آن می‌توانند ماه، وضعیت هوا وغیره را نظاره کنند.
ants   مورچه‌ها
They studied the behaviour of ants.
آن‌ها روی رفتار مورچه‌ها مطالعاتی انجام دادند.
microbe   میکروب
Microbes are too small to be seen by the human eye.
میکروب‌ها آنقدر کوچک هستند که با چشم انسان دیده نمی‌شوند.
thousand   هزار
The population of the village is about three thousand.
جمعیت روستا حدودا سه هزار نفر است.
cells   سلول‌ها
The human body is composed of billions of small cells. 
بدن انسان متشکل از میلیون‌ها سلول کوچک است.
do exercise   تمرین کردن
I haven't done any exercise all week, so I am going to go to the gym tonight.
این هفته اصلا ورزش نکرده‌ام، پس امشب قصد دارم که حتما به باشگاه بروم.
microscope   میکروسکوپ
Place the specimen on the microscope slide.
نمونه را بر روی لام میکروسکوپ بگذارید.
healthy   سالم
Healthy trees yield healthy fruits.
درختان سالم میوه‌های سالم می‌دهند.
plain   تپه مسطح
High mountains can be seen in the distance from the plain.
دورتر از دشت، کوه‌های بلند دیده می‌شوند.
telescope   تلسکوپ
With a good telescope, you can see the moon with great detail.
با یک تلسکوپ خوب، می‌توانی ماه را با جزئیات زیاد ببینی.
drop   قطره
A drop of water dropped on my head.
یک قطره آب بر روی سر من افتاد.
defend   حفاظت کردن، دفاع کردن
The newspapers defended her against the accusations.
روزنامه‌ها از او در برابر اتهامات دفاع کردند.
blood   خون
you can see the circulation of the bood in human body.
می‌توانی چرخش خون در بدن انسان را ببینی.
orbit   مدار
You can see the orbit of the earth around the sun in this picture.
شما می‌توانید مدار زمین به دور خورشید را در این تصویر ببینید.
ring   انگشتر
He gave a diamond ring to his mother as a gift.
او به مادرش یک حلقه (انگشتر) الماس هدیه داد
powerful   نیرومند
She's the most powerful person in the organization.
او قدرتمندترین فرد در سازمان است.
liquid   مایع
Mercury is liquid at room temperature.
جیوه در دمای اتاق مایع است.